Ruimtelijke ordening

Geen ruimtelijke ordening voor projectontwikkelaars, maar voor inwoners

Dit is toch opvallend

  • In gemeenten waar Groen bestuurt, zorgen we voor meer bossen, parken en bomen. Zo werken we aan de leefbaarheid.
  • De problematiek van de weekendverblijven raakt maar niet opgelost. Gemeentebelangen blijft dwars liggen en werkt niet mee aan een definitieve oplossing.
  • Het is goed dat de dorpskernen intensiever bewoond worden. Dit bereik je niet enkel door hoge appartementsgebouwen neer te poten, maar door de dorpskernen aantrekkelijk en leefbaar te maken. Hier voor heb je een mix nodig van groene ruimte, ontmoetingsplaatsen, woonerven, volkstuinen en langzaam verkeer.
  • De gemeente Stekene heeft weldra geen woonuitbreidingsgebied meer in reserve.
  • De mobiliteitssituatie in Stekene is achterhaald. Waar in het Waasland vind je nog een dorpskern die zo rond de auto draait? Tijd voor een transitie naar tragere mobiliteit.

Wat wel?

  • Masterplan voor de deelgemeenten, gericht op leefbaarheid en veiligheid.
  • Masterplan voor Stekene, gericht op leefbaarheid en mobiliteitsmix.
  • Oplossing en duidelijkheid voor de weekendverblijven. Iedereen verdient duidelijkheid.
  • Mobiliteit: volgens het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagens). We moeten dringend werk maken van de heropening van trage wegen.
  • Alternatieve woonvormen in functie van de vergrijzing. Er moet een wettelijk kader en gemeentelijke visie komen voor kangoeroewonen, cohousing en woonerven.

Alles vertrekt vanuit een visie

Een plan, een kijk op de toekomst: hoe zien onze woonkernen eruit op korte en middellange termijn? Wat met onze bossen, onze open ruimte, landbouw en bewoning? Dat is wat beleidsmakers moeten doen: een duidelijk kader scheppen waar naar gewerkt kan worden voor deze en volgende generaties.
Groen wil dus een strakke toekomstvisie op korte en lange termijn, met duidelijke afspraken zodat iedereen -ontwikkelaar en particulier- weet waar hij/zij aan toe is. Daar kan niemand toch iets op tegen hebben?