Vakantieparkplannen Lunterberg ook in beroep verworpen

01 Februari 2021

Vakantieparkplannen Lunterberg ook in beroep verworpen

Vorig jaar in maart diende projectontwikkelaar Sea Coast Invest NV een omgevingsaanvraag in bij gemeente Stekene, voor het aanleggen van een vakantiepark met 118 weekendverblijven, 132 parkeerplaatsen en een onthaalgebouw met receptie, cafetaria en conciërgewoning. Na vele bezwaarschriften en fel protest van de buurt en oppositiepartij Groen, volgde het schepencollege de negatieve adviezen van o.a. ANB en haar eigen omgevingsambtenaar: het verwierp de projectaanvraag en weigerde de vergunning.Hierop startte Sea Coast Invest een beroepsprocedure bij de deputatie van provincie Oost-Vlaanderen.

Deputatie verwerpt ook in beroep de vergunning

Vorige week bekrachtigde de deputatie de vernietiging van de omgevingsvergunning in beroep: de ontwikkelingen in de Lunterbergstraat zijn hiermee voorlopig van de baan.
Deputé voor Groen Riet Gillis omschrijft het in de motivering als volgt:

  1. een legaliteitsprobleem stelt zich met dit dossier: het gewestplan spreekt over de gronden als een zone die ingekleurd staan als openluchtrecreatief terrein. Dat betekent dat de provinciale verordening rond openluchtrecreatieve verblijven ook van kracht is. Daar wordt niet aan voldaan. Het gaat hier dus niet om een zogenaamd 'toeristische exploitatie' zoals de verordening aangeeft, en net daar valt ook de provincie over (een toeristische exploitatie is bv. een camping/glampingzone waar de verhuur van tijdelijke verblijven centraal wordt beheerd door een uitbater).
    In de aanvraag stelt de aanvrager de verkoop op een privé afgebakend terrein centraal, een methodiek waar dus enkel aan verkoop van individueel en dus permanente eigendommen wordt gedaan.
    De vraag tot vergunning gaat dus niet om een aanvraag voor een openluchtrecreatief terrein maar eerder om een verdoken groepsbouwproject ...

    "Er mag geconcludeerd worden dat voorliggende aanvraag de goede ruimtelijke ordening van de omgeving in het gedrang zal brengen en niet voldoet aan de provinciale verordening openluchtrecreatieve terreinen en evenmin aan de door het college van burgemeester en schepenen van Stekene gestelde noden op het vlak van recreatie.Voorliggende aanvraag is niet vatbaar voor omgevingsvergunning."
  2. Schaal van de aanvraag: zowel het agentschap natuur en bos (ANB) als de gemeentelijke omgevingsambtenaar spreken over een te grootschalig project waarbij een veel te groot stuk bos dan wenselijk wordt gekapt. Ongeveer alle bos zou in de aanvraag verdwijnen (weliswaar met een compensatieregeling), maar zowel ANB als de gemeentelijk ambtenaar stellen dat in deze projectaanvaag slechts maximaal de helft van het bos zou mogen gerooid worden. Dit belangrijke argument maakt dat de omvang van het project in theorie al bijna zou moeten gehalveerd worden om ooit op basis hiervan te kunnen vergund worden.

 

Groen Stekene verwacht krachtig signaal

Groen Stekene is zeer tevreden dat de deputatie alle negatieve adviezen ook in beroep volgt.

In haar weigeringsmotivering had het schepencollege eerder geschreven dat in dit soort aanvragen 'waakzaamheid aan de dag moest worden gelegd op vlak van permanente bewoning'. Groen juicht deze waakzaamheid toe en hoopt dat ze omgezet zal worden in een consequent beleid. Dat lijkt vooralsnog niet zo. Zelfs in 2020 werden nog 16 vergunningen afgeleverd voor het bouwen van weekendverblijven, en maandelijks stellen we vast dat er nog steeds mensen worden ingeschreven in Stekene met een weekendverblijf als vaste verblijfplaats.

Groen Stekene wil dat de gemeente werk maakt van een handhavingsbeleid op haar grondgebied rond permanente bewoning in weekendverblijven. Effectieve bewoning moet in weekendverblijven actief opgespoord worden zodat iedereen reglementair woont in onze gemeente. Immers: de ganse gemeenschap draait op voor de kosten van bijvoorbeeld aanleggen van wegen en nutsvoorzieningen, huisvuilophaling, enz.

Groen stelt voor dat de gemeente een tijdelijke bouwstop van weekendverblijven inroept en werk maakt van een herstelbeleid van open ruimte en openbare bossen. Met 1.200 stuks is onze gemeente meer dan verzadigd van weekendverblijven, wij willen er geen enkel meer bij.

Ook bij HLN: https://www.hln.be/stekene/ook-provincie-levert-geen-vergunning-af-voor-vakantiepark~a96ded89/

En het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210128_94807577