Een slecht rapport voor Stekene ontsnapt bijna aan de aandacht

03 September 2021

Een slecht rapport voor Stekene ontsnapt bijna aan de aandacht

De thema-audit "Omgevingsvergunningen Gemeente Stekene” uitgevoerd door een team van auditeurs van de Vlaamse overheid stond op de de besloten vergadering van de gemeenteraad geagendeerd, tot grote verbazing van Groen Stekene. Het Vlaams decreet hierover is nochtans duidelijk: het gaat niet om persoonsgebonden materie dus moet het openbaar behandeld worden. Bovendien vindt Groen Stekene, heeft de burger het absolute recht te weten hoe de gemeente en haar dienstverlening functioneert. Fractieleider Carl Ivens verwoordde het als volgt in zijn verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad. "Het decreet is hierover duidelijk: Art 28 van het Decreet Lokaal Bestuur:§ 1. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als:1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering;2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.De vergaderingen over de beleidsrapporten, vermeld in artikel 249, zijn in elk geval openbaar.§ 2. De besloten vergadering kan alleen plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, alleen met dat doel, worden onderbroken. Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering moet worden behandeld, wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt of in geval van de eedaflegging van een personeelslid kan de besloten vergadering, alleen met dat doel, worden onderbroken.Mochten de punten als gepland toch worden afgehandeld, dan zien wij ons genoodzaakt hiervan melding te maken bij het agentschap binnenlands bestuur."Hierna werd het punt dan toch openbaar behandeld.Het leek erop alsof dit negatieve rapport beter niet onder de aandacht kwam, immers, eens behandeld in een besloten zitting, zou de bespreking van het auditrapport niet langer openbaar kunnen gemaakt worden.De argumentatie van Burgemeester Stany De Rechter om deze audit in een besloten zitting te behandelen, was juridisch drijfzand.  Er staan immers geen persoonsgebonden verwijzingen of opmerkingen in. Bovendien zou een auditeur van de Vlaamse overheid zich nooit bezondigen aan een rapport waarin persoonsgebonden zaken zouden zijn vermeld, dit zou nl. het hele rapport sowieso onbruikbaar maken. Dit horen ons bestuur en algemeen directeur absoluut te weten. De conclusie is dat een heel scherp rapport gemeente Stekene erg in verlegenheid brengt en dat daar blijkbaar niet echt met te koop mag gelopen worden. Het stelt zowat zwart op wit dat het beleid dat de gemeente voert rond het toekennen van bouwvergunningen niets anders is dan een ad-hocbeleid.  Dit bestuur wil helaas niet op een positieve manier het debat aangaan. Dat hun conclusie bij deze audit is “dat het goed is”, is dan ook ongeloofwaardig. Onze bevindingen over deze audit (en de audit zelf), lees je hier.