Auditeur Vlaamse overheid vernietigend over ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeente Stekene

23 December 2021

Auditeur Vlaamse overheid vernietigend over ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeente Stekene

Het beleid dat Stekene voert rond het aanvragen, opvolgen en controleren van omgevingsvergunningen (milieu- en bouwaanvragen) werd onder de loep genomen door een team van auditeurs van de Vlaamse overheid tussen december en juni 2021. Het rapport werd recent beschikbaar gemaakt en werd vorige week besproken op de gemeenteraad. Je vindt het rapport integraal hier.Het rapport stelt zowat zwart op wit dat het beleid dat de gemeente voert rond het toekennen van bouwvergunningen niet veel anders is dan een ad-hocbeleid. De pijnpunten die werden vastgesteld zijn niet min. Zo is er de vaststelling dat er eigenlijk geen objectieve criteria zijn waarop aanvragen geëvalueerd worden. Daardoor is de beoordeling van de dossiers verre van transparant en dreigt willekeur (zie citaat uit het rapport). Ook stippen de auditeurs aan dat handhaving slechts beperkt is uitgewerkt. "De Gemeente Stekene voert geen controles uit op de correcte uitvoering van de vergunningsvoorwaarden”, zo staat er. Dit zorgt uiteraard mee voor een sfeer van totale vrijheid om af te wijken van de weinige regels die er zijn.     Bovendien blijkt dat bij aanvragen door projectontwikkelaars de voorafgaandelijke besprekingen van die aard zijn dat het college vaak al een verregaande goedkeuring geeft voordat de officiële procedure is gelopen. Externe adviezen die moeten ingewonnen worden van gemeentelijke diensten of zelf het openbaar onderzoek waarin burgers bezwaarschriften kunnen indienen, worden zo een lachertje. Zie ook hier de letterlijke passages uit het rapport.       Datzelfde gebeurt zelfs met de adviezen van de eigen gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA): de auditeur stelt vast dat die negatieve adviezen in zowat 50% van de dossiers niet gevolgd worden, een abnormaal en alarmerend hoog cijfer. Bovendien blijkt dat in de gevallen dat het gemeentebestuur beslist om dit advies niet te volgen, de argumentatie onvolledig wordt opgenomen in het dossier. Hier verweert de Burgemeester zich op TV Oost dat 95% van de dossiers wel lopen volgens de adviezen van de eigen ambtenaar, maar dat is een uitermate zwak verweer. Wanneer je 50% van de rode lichten negeert als bestuurder, kom je ook niet weg met de opmerking: maar bij alle groene lichten rijd ik door, hoor.     Groen-fractievoorzitter Carl Ivens: “Dit alles leidt tot een enorme intransparantie en dat is een zware schending van de rechten van de burgers: in Stekene weet niemand nog welke richtlijnen gevolgd moeten worden of op welke criteria hij zich kan beroepen om zijn rechten te verdedigen.” Ook dit wordt bevestigd in de audit (zie inzet)."Bovendien stellen wij vast dat meer en meer burgers het heft zelf in handen moeten nemen om aan die onduidelijkheid een halt toe te roepen en om hun bezwaren te uiten. De lokale overheid is nl. een zeer onbetrouwbare partner geworden, zoals de audit nu ook expliciet bevestigd."     Zowel Groen Stekene als CD&V vroegen de voorbije gemeenteraad veel uitleg en riepen het gemeentebestuur op om werk te maken van een visie die duidelijk maakt waar het naartoe gaat met de ruimtelijke ordening. “Waar nu de regels per projectaanvraag anders lijken te worden geïnterpreteerd, zouden dan de aanvragers hun projecten moeten inpassen in het kader dat geschetst is.” Bij Groen Stekene vraagt men zich tot slot af wat het college nu eigenlijk van plan was om met deze vaststellingen te doen. “De eerste reacties die de gemeente bij de aanbevelingen uit het rapport formuleerde, minimaliseren de problemen eerder dan dat ze aangeven dat ze tot actie willen overgaan. In zijn verdedigingsbetoog stelde de burgemeester zelfs dat hij denkt dat het rapport geschreven is op basis van een aantal incidenten en dat hij bedenkingen heeft bij de kwaliteit van de audit. Het rapport zou een copy/paste zijn van een andere audit. Als de vaststellingen van de auditeur al schrijnend zijn, dan is deze reactie dat zeker: het toont geen inzicht in de problematiek en geen bereidheid om hun werkwijze te willen aanpassen, noch werk te maken van objectieve beoordelingscriteria, noch om een visie voor Stekene en de dorpskernen te willen ontwikkelen die de kaders zou actualiseren waarvan sommige nog dateren uit de jaren '70, van de vorige eeuw dus.”  Tot slot merkt voorzitter Luc De Cleir op: wij gaan voor een helder beleid met duidelijke spelregels. Een audit van de Vlaamse overheid is eigenlijk een cadeau: het biedt je alle kansen om problemen aan te pakken. Wij zijn klaar om in dialoog te treden over de volgens ons noodzakelijke verbeteringen.  

Hier kan je alles nog eens beluisteren hoe het er op de gemeenteraad aan toe ging

Lees hier de volledige audit na

Kijk hier naar de uitzending van TV Oost

Lees hier de krantenberichten van HLN en Het Nieuwsblad