Ons programma in 9 onderwerpen

Ruimtelijke ordening

Geen ruimtelijke ordening voor projectontwikkelaars, maar voor inwoners

Dit is toch opvallend

 • In gemeenten waar Groen bestuurt, zorgen we voor meer bossen, parken en bomen. Zo werken we aan de leefbaarheid.
 • De problematiek van de weekendverblijven raakt maar niet opgelost. Gemeentebelangen blijft dwars liggen en werkt niet mee aan een definitieve oplossing.
 • Het is goed dat de dorpskernen intensiever bewoond worden. Dit bereik je niet enkel door hoge appartementsgebouwen neer te poten, maar door de dorpskernen aantrekkelijk en leefbaar te maken. Hier voor heb je een mix nodig van groene ruimte, ontmoetingsplaatsen, woonerven, volkstuinen en langzaam verkeer.
 • De gemeente Stekene heeft weldra geen woonuitbreidingsgebied meer in reserve.
 • De mobiliteitssituatie in Stekene is achterhaald. Waar in het Waasland vind je nog een dorpskern die zo rond de auto draait? Tijd voor een transitie naar tragere mobiliteit.

Wat wel?

 • Masterplan voor de deelgemeenten, gericht op leefbaarheid en veiligheid.
 • Masterplan voor Stekene, gericht op leefbaarheid en mobiliteitsmix.
 • Oplossing en duidelijkheid voor de weekendverblijven. Iedereen verdient duidelijkheid.
 • Mobiliteit: volgens het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagens). We moeten dringend werk maken van de heropening van trage wegen.
 • Alternatieve woonvormen in functie van de vergrijzing. Er moet een wettelijk kader en gemeentelijke visie komen voor kangoeroewonen, cohousing en woonerven.

Alles vertrekt vanuit een visie

Een plan, een kijk op de toekomst: hoe zien onze woonkernen eruit op korte en middellange termijn? Wat met onze bossen, onze open ruimte, landbouw en bewoning? Dat is wat beleidsmakers moeten doen: een duidelijk kader scheppen waar naar gewerkt kan worden voor deze en volgende generaties.
Groen wil dus een strakke toekomstvisie op korte en lange termijn, met duidelijke afspraken zodat iedereen -ontwikkelaar en particulier- weet waar hij/zij aan toe is. Daar kan niemand toch iets op tegen hebben?

 

Sociaal weefsel en vrije tijd

Verbonden mensen, gelukkige mensen

De wijkloketten

De bibliotheken in de deelgemeenten werden gesloten, een historische vergissing. De besparing van het sluiten is nihil en het aantal ontleners onder de 15 jaar is hierdoor lager dan in andere gemeenten.

Groen pleit voor het oprichten van wijkloketten. Daar beantwoorden wijkwerkers bv. enkele uren in de week administratieve vragen en kunnen boeken die ontleend werden ingediend en opgehaald worden. Zo krijgen ook ouderen en minder mobielen toegang tot informatie van de overheid en boekontleningen

Sterk en dynamisch middenveld

Geef erkende verenigingen meer steun:

 • De subsidies voor culturele verenigingen moeten omhoog. Verenigingen in het algemeen mogen nog sterker begeleid en ondersteund worden.
 • Werk ook samen met buurgemeenten voor een ruimer cultureel aanbod uit.
 • Voorzie een nieuwe bibliotheek met polyvalente ruimte. Ook dat versterkt culturele initiatieven.
 • Stel de gemeenschapscentra gratis ter beschikking.
 • Groen ziet een oplossing voor een fuifzaal in de ambachtelijke zone, als er een geschikt pand vrijkomt. Extra speelruimte in drukkere woonkernen kan op speelplaatsen door samen te werken met scholen.

Sterke horeca, extra uitgaansmogelijkheden

Geef erkende verenigingen meer steun, zeker als ze samenwerken. Stel de gemeenschapscentra gratis ter beschikking. Bovendien stellen we dit voor:

 • De subsidies voor culturele verenigingen moet omhoog, de helft van de Stekenaars is niet tevreden over het culturele aanbod. Wek daartoe ook samen met buurgemeenten.
 • Versterk de speelpleinwerking
 • Geef een nieuwe bibliotheek een polyvalente ruimte

Sterke horeca voor uitgaansmogelijkheden

De horeca in Stekene kan meer ondersteuning gebruiken. Daartoe stellen we voor:

 • Zet in op fietstoerisme en promoot meerdaagse recreatie.
 • Stel in overleg met de sector een beleidsplan op, ook voor de deelgemeenten.

Beter luisteren, meer betrokkenheid

Kan je van mensen verwachten dat ze zich betrokken voelen als ze niks te zeggen hebben? Groen wil de Stekenaar beter informeren en meer betrekken vooraleer te beslissen.

 • Geef wijken beslissingsmogelijkheden.
 • Richt een burgerparticipatieplatform op voor strategische dossiers.
 • Werk samen met adviesraden.

Energie en Klimaat

Deze zomer konden we er niet omheen. Het klimaat verandert en dit heeft voor ieder van ons gevolgen.
In de praktijk gebeurt er in Stekene vrijwel niets om de klimaatdoelstellingen te halen.

Wist je dat deze legislatuur ...

... 2 aanvragen voor het plaatsen van windmolens op ons grondgebied een negatief advies kregen
    van  Gemeentebelangen?

... in 2017 bleek dat tijdens de “Airbezen” luchtkwaliteitsmeting de maximale fijnstofconcentratie-
    drempel bijna overal in onze dorpskernen op maximaal zat, wat levensgevaarlijk is?

... alle subsidies voor energiezuinige maatregelen zijn afgeschaft?

... in 2015 Stekene de burgemeestersconvenant van Waasland Klimaatland ondertekende?

Samen investeren in hernieuwbare energie

 • Het gemeentebestuur moet actief in dialoog gaan met de Stekenaars en helpen zoeken naar de beste plaatsen voor windturbines. 
 • Groen wil zonnepanelen plaatsen op de daken van gemeentelijke gebouwen en wil dit doen via een coöperatieve waarin iedere Stekenaar mee kan investeren. Zo kan iedereen die wil een graantje meepikken.

Inzetten op energie-efficiëntie

 • Groen wil investeren in het energieneutraal maken van de gebouwen van de gemeente. Ook de oude gebouwen moeten aangepakt worden zodat deze klaar zijn voor de toekomst.
 • Groen wil de subsidies voor energiezuinige maatregelen zoals isolatie herinvoeren.
 • Bovendien kan de gemeente leningen met lage rentelast aanbieden zodat iederéén in energie-efficiëntie kan investeren.

Luchtkwaliteit

 • Op 29 september wordt de uitslag bekend gemaakt van de nationaal wetenschappelijke luchtkwaliteitsmeting Curieuzeneuzen waar ook vele Stekenaars aan mee deden. Volg ons op Facebook voor de actuele lokale resultaten.
 • Door de wagen te laten staan en de fiets meer te gebruiken zorg je voor minder autoverkeer en dus ook voor minder CO2-uitstoot en fijn stof.

Klein-Sinaai

Rustig wonen, zalig leven

Groen gaat voor de noodzakelijke verbeteringen in de Stekense rand.

Concreet fietsplan dat veiligheid biedt aan alle fietsers

 • Het fietspad van de Koebrugstraat moet dringend afgewerkt worden, zeker voor de schoolgaande jeugd. We ijveren voor een verhoogd kruispunt ter hoogte van de Pannenhuisstraat en een schoolstraat aan de Tuimelaar.

Heldere en toekomstgerichte ruimtelijke ordening

 • Het laatste woonuitbreidingsgebied tussen de Merlanstraat en de Heirweg mag niet lichtzinnig worden aangesneden. De huidige plannen werden al meermaals afgewezen. Tijd voor overleg en doordachte actie.
 • Het scoutsplein moet dringend onderhouden en verbeterd worden door het speeltuintje slimmer en veiliger aan te pakken. Eenvoudiger, fraaier en veiliger!

Versterking van het sociaal leven

 • De scouts van Klein-Sinaai is een topploeg die een beter lokaal verdient waar leukere activiteiten kunnen plaatsvinden.
 • De culturele verenigingen die Klein-Sinaai kenmerkend maken, moeten meer ondersteuning krijgen zodat ze nog sterker uit de hoek kunnen komen. Maak het ontmoetingscentrum gratis voor alle verenigingen en goedkoper voor anderen.
 • De - helaas gesloten - bibliotheek van Klein-Sinaai moet heropend worden als wijkloket en infopunt, waar je op een vaste weekdag boeken kan afhalen en met je administratieve vragen terecht kan. Zo worden ook mensen met
  beperkte mobiliteit geholpen.

Stem Groen voor een sterker Klein-Sinaai in een aangenamer Stekene.

Hellestraat en Koewacht

Groen gaat voor de noodzakelijke verbeteringen in de Stekense rand

Mobiliteit

 • Rond Hellestraat en Koewacht in het groene binnengebied, bevinden zich vele trage wegen die in onbruik raakten. Groen vindt dat deze optimaal open moeten. Zij vormen nl. vaak ideale en veilige fiets- en wandelwegen. De busontsluiting van de Lijn kan efficiënter.
 • De bereikbaarheid voor (schoolgaande) fietsers naar het centrum is slecht zeer onveilig. Groen wil de veiligheid aan de fietstunnels aanpakken, signalisatie ten gunste van de fietser aanpassen, de trage weg in de Kiekenhaag richting centrum openen en de vernieuwing van de N403 een wandel- en fietsersfocus geven zodat van het noorden naar Kemzeke fietsen wordt beveiligd.
 • Het snelheidsprobleem in Koewacht en Nieuwdorp moet nu echt worden aangepakt.

Weekendverblijven

 • Het zeer lakse beleid, ook uit het nabije verleden maakt de problematiek alleen maar groter.
 • Groen pleit voor een humane, voor iedereen duidelijke oplossing. In recreatiegebied mag niet worden gewoond, de wetgeving rond het behoud van onze bosrijke omgeving moet worden toegepast.
 • Zware inbreuken (illegale weekendverblijven, veel te grote constructies) moeten prioritair aangepakt worden. Een goede begeleiding en aanbieden van sociale huisvesting vermijden persoonlijke drama’s.

Versterking van het sociaal leven

 • Verenigingen van Koewacht en Hellestraat verdienen meer ondersteuning, dan kunnen ze nog sterker uit de hoek komen. Maak Koningshei gratis voor alle verenigingen, goedkoper voor anderen.
 • De -helaas gesloten- bibliotheek van Koewacht en Hellestraat moeten heropend worden als wijkloket en infopunt, waar je elke week enkele uren boeken kan afhalen en met je administratieve vragen terecht kan. Zo worden ook mensen met beperkte mobiliteit geholpen.
 • Een plan opstellen voor de lokale economie, om handelaars/starters te motiveren en te begeleiden klein dorpswinkels te openen.
 • Ook een onderbouwd en breed gedragen plan opstellen voor de toekomst van de kerkgebouwen zodat de gebouwen de gemeenschap in de toekomst het meest kunnen dienen.

Kemzeke

Veilig wonen, gerust leven

Groen gaat voor noodzakelijke verbeteringen in de Stekense rand.

De provinciale weg N403 terug maximaal leefbaar maken

 • Groen wil het roer volledig omgooien door buurtbewoners actief te betrekken in het overleg met het Vlaams Gewest en vol in te zetten op veiligheid en trage mobiliteit.
 • Intussen creëert men meer overlast met de komst van een benzinestation aan het rondpunt van Tromp en de nieuwe Action. Graag een limiet aan baanwinkels.

Fietsbeleid met oog op veiligheid

 • Wij luiden de alarmbel voor een doordacht en leefbaar beleid, voor een veilige woon- en schoolomgeving. Plaats voetgangers en fietsers centraal.
 • De oversteekplaatsen aan de N403 moeten prioritair veiliger gemaakt worden.
 • Bijkomende kavels en projecten zonder een mobiliteitsplan, zorgen voor een structureel veiligheidsgevaar, zeker voor kinderen.

De bouwwoede stoppen om leefbaarheid te garanderen

 • De Muziekwijk verhoogt de bevolking met 20%. Fijn dat er jonge mensen bijkomen, maar wat met al die extra auto’s alweer? En wat met de veiligheid van de vele kinderen?
 • De betonmolen draait op volle toeren: extra projecten van appartementen zowel aan Kemzekedorp, aan de Zevensprong, als het project aan de Spoorwegzate. De Muziekwijk is nog niet eens helemaal verkocht. Het is duidelijk dat men er alles aan doet om voor de betonstop nog zoveel mogelijk te verkavelen en te verdienen.
 • Het landelijk karakter van Kemzeke verdwijnt hierdoor en het verkeer neemt toe.

Versterking van het sociaal leven

De - helaas gesloten - bibliotheek van Kemzeke moet heropend worden als wijkloket en infopunt, waar je elke week enkele uren boeken kan afhalen en met je administratieve vragen terecht kan. Zo worden ook mensen met beperkte mobiliteit geholpen.

Geen bijkomende projecten zonder buurtvergaderingen. Elke mening telt.

Het Zomerhuis

De groene ontmoetingsplaats voor iedereen

De groene ontmoetingsplaats voor iedereen

Het Zomerhuis is nu slechts de herinnering aan een tijd waarin vele Stekenaars hier mooie dagen mochten beleven. Groen wil dat die tijd van ontmoeting terugkeert.

Megaproject zonder steun

Het gemeentebestuur heeft een lening van 6 miljoen euro afgesloten om o.a. een megaproject te realiseren: een grote horecagelegenheid, waterpartij en fonteinen.

Groen heeft deze bezwaren:

 • Financieel: De gemeente Stekene heeft al een hoge schuld van circa 18 miljoen euro. 5 Miljoen extra lenen enkel voor het Zomerhuis vinden wij onverantwoord.
 • Groen: Het weinige groen in de dorpskern moet steeds weer wijken voor beton.
 • Haalbaarheid: De concessie uit het voorstel van de gemeente lijkt ons niet rendabel. Bovendien is het niet de taak van de overheid om cafés te bouwen en anderen te beconcurreren.
 • Mobiliteit: Het domein is enkel toegankelijk voor auto’s door de dreef langs de Bormte of door een smalle doorgang vanaf de Brugstraat. Dit zorgt duidelijk nu al voor overlast. Een extra uitweg naar de rustige en smalle Kaaistraat -zoals gepland- is ondenkbaar!

Het voorstel van Groen Stekene, mits overleg met de buurt

Wij hebben alvast enkele ideeën voor een ecologisch en financieel haalbaar project:

 • Een zwemvijver die veel beter past bij het concept en minder kost.
 • Een natuurspeeltuin en natuureducatie voor kinderen.
 • Een fietspunt voor herstellingen en verhuur, met sociale tewerkstelling. Dit is de ontbrekende schakel in het fietstoerisme in Stekene.
 • Ruimte voor een pop-upbar met openbare toiletten.
 • Kostprijs voor dit alles is 1,5 miljoen euro.

Het Zomerhuis kan een plek zijn waar Stekenaren elkaar ontmoeten, kinderen spelen en fietstoeristen passeren, net wat Stekene nodig heeft.

Geen zomerhuisplannen zonder de buurt te betrekken!

Financiën

Minder schulden, meer ademruimte

Dalende belastingdruk, door slimme besparingen en investeringen met Groen

Gestegen schuld

In april 2016 ging gemeente Stekene een lening aan van 6 miljoen euro. De schuldenlast zal hierdoor stijgen van ca. 18 miljoen euro in 2017 tot ca. 24 miljoen euro. Dat is 1.343 euro schuld per inwoner, veel meer dan bij vergelijkbare gemeenten. En dan is de OCMW schuld nog niet eens opgenomen in deze cijfers.(1)
Ongeveer 5 miljoen euro zou gaan naar de bouw van een enorm horecagebouw en de aanleg van een waterpartij met fonteinen op de plaats van het vroegere Zomerhuis. Stekene heeft een aanslagvoet van 8%, goed voor de op één na  hoogste belastingdruk van alle Wase gemeenten.
(1) Bron: Statistiek Vlaanderen

Groen wil investeren, maar niet in megalomane projecten

 • Het Zomerhuis moet zijn sociale en recreatieve functie terugkrijgen. Groen denkt aan een natuurlijk park met speeltuin, ruimte voor een pop-upbar, zwemvijver en een fietspunt. De te verwachten kost hiervoor is 1,5 miljoen euro.
 • Groen wil investeren in voet- en fietspaden en vele verwaarloosde trage wegen heropenen tot alternatieve autovrije verbindingen.
 • Groen pleit voor een bescheiden maar goed uitgeruste nieuwe bib met multifunctionele ruimte.

Sociale, duurzame maar minder dure maatregelen

Bij de aanvang van deze legislatuur schafte de gemeente tal van subsidies af. Ook alle retributies werden opgetrokken. De afkoppelingskosten voor het scheiden van afvalwater stegen maar liefst van 500 tot 1.500 euro per huisgezin. Groen wil met gerichte ondersteuningen een grote stap vooruit zetten.

 • Energie: Groen wil de subsidies voor duurzaam bouwen herinvoeren. We moeten de 2020-klimaatdoelstellingen halen die onze burgemeester in 2015 ondertekende, het doel is nog veraf.
 • Sociaal weefsel: Groen wil wijkpunten oprichten waar je enkele uren per week terecht kan met je administratieve vragen, documenten kan binnenbrengen en ophalen, boeken van de bib kan afhalen. Zo herstellen we de schade die de sluiting van de filialen in de deelgemeenten bracht.
 • Onderwijs: Groen wil o.a. het busvervoer en het schoolzwemmen opnieuw subsidiëren.
 • Horeca: Als overheid moeten we zelf geen cafés bouwen die onze lokale horeca beconcurreren, maar meedenken met hen over stimuli, bv. voor de aanleg van terrassen.

Zorg

Kerntaak van onze overheid: hoog tijd voor een plan en concrete acties

Versterking van de zorg van het OCMW, zonder privatisering

 • Groen Stekene wil de samenwerking met Zorg Waasland stimuleren om zo aan schaalvergroting te doen en de kosten te drukken.
 • De dagprijs is te hoog in de zorginstelling. Voor betaalbare zorg moet de gemeente een extra inspanning leveren.
 • Voor Groen Stekene zijn de Seniorenraad en de Adviesraad van Personen met een Handicap de uitgesproken partner in het uitstippelen van een zorgbeleid.
 • Zorgbehoevenden moeten lekkere en gezonde maaltijden krijgen met ruime aandacht voor producten van de plaatselijke landbouwers.
 • Mantelzorg willen we actief ondersteunen en promoten.
 • Goed geleide en kwalitatieve zorg die wij nooit geprivatiseerd willen zien.

Ondersteuning voor de sociaal zwakkeren

 • Een groter aanbod van sociale huurwoningen is noodzakelijk zodat kansarmen in Stekene een betaalbare woning vinden.
 • De strijd tegen armoede moet opgevoerd worden, met een doordacht armoedeplan. Kinderopvang betaalbaar houden is daar zeker een onderdeel van.

Verbetering van de voorzieningen voor kinderen

 • Groen Stekene wil het aanbod van kinder- en vakantieopvang versterken en beter op elkaar afstemmen, zeker voor de buitenschoolse opvang. De capaciteit in de vakantie moet drastisch verhoogd worden door de monitoren beter te betalen.

Stem Groen voor betere en betaalbare zorg.

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Hoog tijd voor een kwalitatieve en veilige mobiliteitsmix

Voor Groen zijn fietsers, voetgangers en auto’s volwaardige partners in het verkeer. Daarom moeten ze over
dezelfde faciliteiten kunnen beschikken voor comfort en veiligheid.

Nu: Traag beleid voor trage mobiliteit

Er wordt door het huidige bestuur een inspanning gedaan, maar onzorgvuldig, willekeurig en weinig ambitieus.

 • Af en toe komt er in Stekene een fietspad bij, maar in de meeste gevallen gaat het om fietssuggestiestroken die een vals veiligheidsgevoel geven.
 • De heraanleg van de N403, vooral in kader van een veilig fietsbeleid sleept tergend lang aan. Er zijn nu gelukkig  oplossingen in zicht. Hopelijk wordt daarna ook de as Sint-Gillis-Moerbeke aangepakt.
 • Het ‘nieuwe’ mobiliteitsplan van Stekene bevat niet eens een apart hoofdstuk over fietsbeleid; burgers betrekken bij het mobiliteitsbeleid staat op een halve A4-pagina.
 • Bij de trotse opening van de Kerkstraat was men ‘vergeten’ in de Heistraat een oplossing te zoeken voor het  fietsverkeer richting centrum. In de Kerkstraat wordt bovendien nu veel te hard hard gereden.
 • De voorbije legislatuur werd door het bestuur geen enkele trage weg heropend. Nochtans zijn trage wegen vaak dé oplossing om je op een veilige manier te verplaatsen door de gemeente.
 • Stekene kan meer doen om het openbaar vervoer te optimaliseren. Het liet een kans liggen voor een directe busverbinding naar Lokeren, waar je een rechtstreekse trein naar Brussel kan nemen.

Groen heeft wél heel veel mobiliteitsambities

 • Groen wil voor iedereen de veiligheid aan de scholen verhogen door schoolstraten te organiseren.
 • De dorpskernen moeten overal in Stekene autoluw worden, met een masterplan over mobiliteit, open ruimte, groen en bebouwing voor Stekene centrum.
 • Groen maakte deze zomer een fietsplan voor heel Stekene: het beleid moet hoogdringend inzetten om het voor wandelaars en fietsers veel veiliger te maken. Over drie jaar maken we een nieuw plan hopelijk zijn dan heel veel zaken die we nu aankaarten opgelost.
 • Groen wil dat het onderhoud van bestaande fiets-en voetpaden professioneel gebeurt en dat signalisatie voor trage weggebruikers verbetert. Verder willen we ook meer openbare oplaadpunten.
 • Wij willen volop inzetten op het openen en herkenbaar maken van alle nuttige trage wegen en het erkennen van de grote fietsassen.

Lokale economie

Ondernemen: een feest?
Stekene kan een ondernemersgemeente worden

Wat we vandaag hebben

De terugbetaling van 80 euro inschrijving in het KBO is het enige dat dit bestuur aanbiedt. Alsof je hiermee startende ondernemers overtuigt. Er zijn heel wat gemeenten die meer doen en tonen hoe het moet.

Steun voor start en opleiding

 • Geraardsbergen bv. geeft subsidies voor opleiding. Zo wil men de kwaliteit van dienstverlening verbeteren en een voorsprong nemen op concurrenten uit andere gemeenten. Als die opleidingen bovendien gevolgd kunnen worden bij Stekense ondernemers, versterk je de lokale economie dubbel.Een gemeentelijk ondernemersloket helpt om alles in  goede banen te leiden.
 • Extra steun voor ondernemers die buurtwinkels willen opstarten in de deelgemeenten.
 • Oprichting van starterscafé: op deze informele info- en netwerkmomenten voor start-ups worden actuele onderwerpen besproken en wordt de (toekomstige) starter geholpen. Vandaag vangt Unizo dit deels op, maar tegen betaling. Samenwerking is nodig.

Subsidie voor renovatie en duurzaamheid

 • Heel wat Vlaamse gemeenten voorzien een subsidie voor het renoveren van een handelspand. Dit is een onmisbare schakel om de doelstellingen voor energie-efficiëntie in het Waasland te halen tegen 2020.
 • Biobouwbedrijven en ondernemers die de korte keten stimuleren verdienen speciale aandacht.
 • Stekene heeft extra geografische troeven om een creatieve hub in de ambachtelijke zone op te starten.

Toerisme

 • Toerisme is noodzakelijk voor de horeca en de meerdaagse recreatie. Een betere samenwerking met de adviesraad toerisme is noodzakelijk. Die had geweldige ideeën die niet zijn omgezet, zoals een smaakroute.
 • Een fiestverhuurpunt op de site Zomerhuis zwengelt de dag- en meerdaagse recreatie aan.

Vanwege jullie Groene ondernemers

Luc De Cleir - bemiddelaar en schrijver
Stan Du Four - gepensioneerd zelfstandig schrijnwerker
Bart Janssens - zelfstandig in blowerdoor
Nele De Bock - floriste
Anita Mariën - medisch voetverzorgster
Steven Van Meirvenne - arts

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren