Lokaal feesten en cultuur beleven is helemaal ok, graag wel zonder (nieuwe) financiële kater

23 December 2021

Lokaal feesten en cultuur beleven is helemaal ok, graag wel zonder (nieuwe) financiële kater

Groen Stekene doet een alternatief voorstel voor de onhaalbare plannen die het bestuur van Stekene heeft om in de centrumzone een nieuw en duur gebouw voor multifunctioneel gebruik neer te zetten. Wij geloven heel sterk in de nood maar doen een oproep om een bescheidener gebouw neer te zetten dat meer tegemoet komt aan de wensen. De transparantie en het draagvlak voor zulk een investering moeten de hoogte in. Een nieuwe eigentijdse bibliotheek, repetitieruimtes en een polyvalent te gebruiken fuifzaal op maat, krijgt onze volle steun. Dit project moet anderzijds onze kwetsbare gemeente uitgaven niet voor tientallen jaren extra gaan hypothekeren. Stekene wil een polyvalente zaal en nieuwe bibliotheek bouwen in de centrumzone en dit via de procedure van een 'concurrentiegerichte dialoog' in een Publiek Private Samenwerking. Deze procedure houdt vooral in dat meerdere ontwerpen kunnen ingediend en beoordeeld kunnen worden, dat de financiering gespreid wordt over een lang periode, een soort lease-operatie met restaankoop. De prijs echter wordt pas bepaald als de ontwerpen voorliggen.   Groen Stekene stapte in 2020 als koele minnaar mee in het verhaal. Wij zien immers zelf mogelijkheden om de grote nood aan een nieuwe bib in te vullen, en een droom om een polyvalente fuifzaal voor 500 à 600 bezoekers mogelijk te maken.   Groen Stekene heeft vier concrete problemen met dit project: het is te groot, de nood en totale omvang zijn onduidelijk en het is te duur.   De plannen pakken dus groots uit. Dit project wil naast de bib en een cultuurzaal een polyvalente fuifzaal creëren voor minimaal 1.000 bezoekers iets wat met Bauhuis voor het Waasland enkel in Sint-Niklaas bestaat. Dit lijstje wordt nog aangevuld met artiestenfoyers en repetitieruimtes. Dit project is dubbel zo groot dan wat Groen nodig acht. De meerkostprijs wordt geraamd op 30%.   Bovendien wordt de zaal naar geluidsnormen helemaal 'Vlarem II-vergund', wat de kostprijs volgens onze experts minimaal met factor 1,5 verhoogd. We geven dus aan het einde van de rit dubbel zo veel uit als wat nodig is. "De polyvalente zaal zal met de Vlarem-vergunning meer dan 12 muziekactiviteiten per jaar mogelijk maken. Onze eenvoudige vraag was en is: waar is de inventaris van het gemeentebestuur die stelt dat er op dit moment al zo'n 12 activiteiten georganiseerd worden, of de rondvraag dat die er zullen komen? Al drie gemeenteraadscommissies op rij stellen we deze eenvoudige vraag, er komen geen antwoorden.   Carl Ivens: “Bouw een betaalbare topfuifzaal met een beperktere capaciteit van 600 mensen voor enkel lokale organisatoren, die gaat zeker aan de feestnood voldoen.”   De vraag is bovendien of de paar fuiven die momenteel in openlucht of tenten doorgaan naar de nieuwe fuifzaal zullen afzakken en of de omvang van de zaal daarvoor toereikend is? Het advies van fractieleider Carl Ivens is duidelijk: “laat enkele evenementen die nu al zo’n grote zaal vereisen verder in de bestaande groene zaal van de sporthal doorgaan, ondersteun de tent- en openluchtfuiven en bouw een betaalbare topfuifzaal met een beperktere capaciteit van 600 mensen. Daar kan dan 12 keer per jaar een geweldig feest doorgaan voor onze lokale fuifnummers. Als de organisatoren beperkt worden tot mensen van onze gemeente, dan zal de zaal zeker toereikend zijn. Verder moet er ook een spreidingsbeleid voor feestjes bepleit worden over onze deelgemeenten.”   "Het schepencollege maakte op onze vraag ook geen berekening van extra personeelskosten. Niet dat die er niet mogen zijn, maar wij kennen graag vooraf de kosten op langere termijn en de gevolgen voor de begroting."   Groen stelt zich bovendien vragen over de foyer die in de zaal zal voorzien worden. Wordt dit na de Meet en het Zomerhuis een derde concessie van de gemeente in het hart van Stekene? Op die manier maakt het bestuur elk nieuw privé horeca initiatief in het centrum van onze gemeente wel heel moeilijk.   Gemeenteraadslid Luc De Cleir neemt de begroting verder onder de loep. "In tijden van crisis waar we nu doorgaan, mag er nog wel geld worden uitgegeven om nadien af te lossen. De overheid kan inderdaad de crisis verzachten voor haar inwoners, maar dat doe je niet door een zaal van een paar miljoen euro te laten bouwen door een partner die niets met Stekene te maken heeft. De beste steunmaatregel is een belastingverlaging.   Luc de Cleir: “Als je alles samen legt, dan besef je dat voor deze omvang momenteel geen geld, noch draagkracht is. Er zijn andere en meer dringende noden bij de bevolking.”   Het bestuur moet proberen de kosten te beperken. De schuldenberg van Stekene is nu al immens, deze loopt op tot 27 miljoen euro. We zadelen onze gemeente hier op met een financiële langetermijn druk die we langer dan dertig jaar zullen meezeulen! En bovendien weten we niet eens hoeveel het ons gaat kosten! De ramingen lopen in de miljoen euro. Voor 2025 staat alvast 500.000 euro in de begroting ingeschreven. Dient nog gezegd dat elke sale en leasebackoperaties (zoals deze er één is) de reële kosten voor de gemeentekas ernstig doen oplopen tegenover een project dat in eigen beheer gefinancierd wordt. Als je alles samen legt, dan besef je dat voor deze omvang momenteel geen geld, noch draagkracht is. Er zijn andere en meer dringende noden bij de bevolking. Voor de realisatie van het Zomerhuisproject ging de gemeente al een lening aan van 6 miljoen euro.   De omzendbrief van Minister Somers is duidelijk: het gemeentebestuur moet volledige transparantie bieden over de kost, zoniet kan de gemeenteraad onmogelijk akkoord gaan. Bovendien is de aanbeveling heel sterk om dergelijke grote projecten aan het begin van de legislatuur te leggen en niet op het einde, zeker wanneer de capaciteit van de gemeente om haar leningen te dragen onder nul gaat, en dat doet ze tijdens deze legislatuur. We eisen dat alle investeringen in de zaal uit de stemming over de begroting wordt gehaald, omdat het totaalbeeld niet duidelijk is. Dat het gros buiten de cyclus 2020-2025 ligt, is geen bezwaar. De omzendbrief is duidelijk dat voor substantiële investeringen, ook na 2025 duidelijkheid moet worden geboden.   Groen Stekene wil dit project niet hypothekeren, maar in deze onduidelijke context, kunnen we niet anders dan kritisch zijn en vragen tot bijsturing. Daarvoor is deze speciale procedure ook in het leven geroepen. Wij roepen op tot extra informatie en extra dialoog voor we ons eventueel verder achter het project kunnen scharen.